ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ


Общ брой гласували:154

Общ брой действителни бюлетини: 148

Общ брой недействителни бюлетини: 6

Брой на гласовете, подадени поименно за всеки кандидат, както следва:


1.Атанаска Стоичкова Гочева -14

2.Йордан Атанасов Аршинков-45

3. Виолета Стефанова Ценова-39

4.Илия Руменов Колчев-69

5.Тинко Василев Василев -5

6.Мария Николова Николова-34

7.Нина Василева Млеканова-37

8.Николай Милчев Бангеев -25

9.Емилия Петрова Лазарова-3

10. Даниела Василева Калпазанова-36

11. Стефан Йорданов Димитров-19

12. Кръстьо Петков Карпаров-17

13. Сашо Петков Илиев-1

14. Ивайла Николова Георгиева-14

15. Мария Петрова Попова-6


ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ


Общ брой гласували: 154

Общ брой действителни бюлетини: 150

Общ брой недействителни бюлетини: 4


Брой на гласовете, подадени поименно за всеки кандидат, както следва:

1. Радка Георгиева Кръстева-62

2. Златко Димитров Митрев-63

3.Цветанка Иванова Христоскова-12

4. Тинко Василев Василев-29

5. Ивайла Николова Георгиева-29

6. Продан Валериев Проданов-44

7. Стойко Николов Власев-32

8. Валентин Димитров Кибритов-57


ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД

Общ брой гласували: 154

Общ брой действителни бюлетини: 150

Общ брой недействителни бюлетини: 4


Брой на гласовете, подадени поименно за всеки кандидат, както следва:

  1. Тинко Василев Василев-50
  2. Катя Тодорова Шопова-81
  3. Атанас Методиев Чорбаджийски-68
  4. Елена Георгиева Костова-Петкова-58
  5. Ивайла Николова Георгиева-41

На основание чл.108 от Закона за адвокатурата комисията

РЕШИ:

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ПАЗАРДЖИК следните адвокати:

1. Илия Руменов Колчев с 69 гласа;

2. Йордан Атанасов Аршинков с 45 гласа;

3. Виолета Стефанова Ценова с 39 гласа.


Резервни членове:

  1. Нина Василева Млеканова-37 гласа
  2. Даниела Василева Калпазанова-36 гласа


ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ПАЗАРДЖИК следните адвокати:

1. Златко Димитров Митрев с 63 гласа;

2. Радка Георгиева Кръстева с 62 гласа;

3. Валентин Димитров Кибритов с 57 гласа.


ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ПАЗАРДЖИК следните адвокати:


1. Катя Тодорова Шопова с 81 гласа;

2. Атанас Методиев Чорбаджийски с 68 гласа;

3. Елена Георгиева Костова-Петкова с 58 гласа.